De hierna genoemde voorwaarden gelden alleen voor reparaties van witgoed.

 

ARTIKEL 1

Aan de klant zal na het melden van de storing in de meeste gevallen direct, maar binnen twee werkdagen gemeld worden op welke termijn het servicebezoek gaat plaatsvinden.

 

ARTIKEL 2

2.1 Alvorens de reparatie zal worden uitgevoerd, wordt er eerst een onderzoek gedaan naar de

vermoedelijke oorzaak van de storing. Aan de hand van deze gegevens zal er een zo nauwkeurig mogelijke en gespecificeerde begroting gemaakt worden van de totale reparatiekosten (voorrijkosten, tijd en materiaal).

2.2 Indien de klant geen reparatie wenst, zal het apparaat weer in de staat zoals dit is aangeboden worden

terug gebracht tenzij de klant dit niet wenst. Hierna zullen alleen de kosten van het voorrijden en het arbeidsloon in rekening worden gebracht. Indien de klant ervoor kiest om het apparaat door Peter Eilers Witgoedservice te laten vervangen zullen de gemaakte kosten slechts gedeeltelijk of niet in rekening gebracht worden.

 

ARTIKEL 3

Als tijdens de reparatie blijkt dat deze in het redelijke en/of door omstandigheden niet voor het begrote bedrag uitgevoerd kan worden en/of dat ook andere dan in de begroting vermelde reparaties noodzakelijk zijn dan zal de begroting worden aangepast. Indien de klant niet akkoord gaat, is regel 2.2 van kracht.

 

ARTIKEL 4

Tijdens het eerste bezoek zal de reparatie zo volledig mogelijk worden uitgevoerd. Als blijkt dat er een tweede bezoek nodig is om het apparaat geheel te herstellen, zal:

1, direct of uiterlijk binnen een werkdag een nieuwe afspraak met de klant worden gemaakt, tenzij de

onderdelen niet op voorraad zijn.

2, bij een tweede of daarop volgend bezoek geen bedrag aan voorrijkosten in rekening worden

gebracht, tenzij het opvolgend bezoek aan de klant is toe te schrijven.

 

ARTIKEL 5

De klant ontvangt een gespecificeerde nota met vermelding van: naam- en adresgegevens, merk en type van het apparaat, omschrijving van de klacht, gehanteerde tarieven, verbruikte onderdelen en materialen, rapportage van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de nota dient bij afgifte direct contant of per pin voldaan te worden tenzij van te voren anders afgesproken is.

 

ARTIKEL 6

Op elke betaalde reparatie bij normaal huishoudelijk gebruik geldt drie maanden garantie op de voorrijkosten en de vervangen onderdelen. Indien de klant van de hierboven genoemde regel gebruik wenst te maken, dient de nota van de reeds verrichte werkzaamheden overlegd te worden.

 

ARTIKEL 7

De onderdelen die zijn vervangen, worden ter beschikking van de klant gesteld, tenzij de fabrikant of importeur deze opeist.

 

ARTIKEL 8

Indien reparaties in opdracht van een fabrikant of importeur worden uitgevoerd, gelden hier de voorwaarden en tarieven van de desbetreffende fabrikant of importeur.